PROJECT

ETC Plant dental clinic

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 880회 작성일 17-12-28 11:34

본문

PROJECT NAME : Plant dental clinic

LOCATION : Naedang-dong, Daegu 

DATE : 2012 

SIZE : 293M2 

CONCEPT :


db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450270_39.jpg
db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450270_62.jpg
db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450270_85.jpg
db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450271_04.jpg
db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450271_29.jpg
db20619d39484661d947c7a65180f46b_1514450271_51.jpg